Disclaimer

CD&V Berlare (hierna "de partij" genoemd) biedt u deze internetsite (www.berlare.cdenv.be) en de informatie erop aan op voorwaarde, zonder enig voorbehoud, van de volgende afspraken:

  • Informatie: deze internetsite wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De partij geeft echter geen enkele garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de meegedeelde informatie.
    De partij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie van deze internetsite.
  • Intellectuele eigendomsrechten: de bezoeker van deze internetsite heeft het recht om de informatie erop voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

    De partij behoudt echter alle intellectuele eigendomsrechten op de internetsite zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
  • Hyperlinks en verwijzingen: Deze internetsite bevat hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze hyperlinks en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. De partij controleert deze sites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of de volledigheid ervan.

    De partij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die zich op andere sites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar deze internetsite verwijst. Indien u hyperlinks vanop uw eigen site naar deze internetsite wil creëren, vraagt de partij u eerst contact op te nemen met de webmaster van de partij. Deze zal u zo snel mogelijk over de toelaatbaarheid ervan informeren.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens die u aan CD&V Berlare (hierna "de partij" genoemd) doorgeeft door in te schrijven op de mailing list of door informatie op te vragen, worden door de partij bewaard, met in achtneming van alle privacyregels, voorzien in het GDPR.
De volledige priovacyverklaring van CD&V Berlare kan je lezen op : www.berlare.cdenv.be/privacy 

Deze informatie wordt niet gebruikt om u te herkennen bij een bezoek aan de internetsite van de partij, maar wel om aan uw verzoek te voldoen en u optimaal van dienst te kunnen zijn. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere natuurlijke of rechtspersonen.

 Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”),en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende  de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Hiervoor dient u contact op te nemen met de webmaster van de partij. 

Ook indien u niet akkoord bent met de publicatie van een foto, een geluidsopname of een video-opname dient u contact op te nemen met de webmaster van de partij.

Voor algemene vragen over het privacybeleid kan u zich richten tot de leden van het partijbestuur.