De verdichting van de woonkernen in Groot-Berlare is al enkele jaren aan de gang. Laat het duidelijk zijn dat spaarzaam omgaan met de beschikbare ruimte belangrijk is voor CD&V. “Waar wij het als partij moeilijk mee hebben, is de manier waarop deze verdichting in Berlare aangepakt wordt. We moeten ons hoeden voor een overdreven aanbod aan hoogbouw (appartementisering) in gebieden die daarvoor niet altijd geschikt zijn. We moeten erover waken dat de authenticiteit van onze dorpskernen beschermd wordt en het landelijk karakter van de 3 deelgemeenten behouden blijft,” zegt CD&V-gemeenteraadslid Hilde D’heer.

De focus ligt op dit moment te veel op de belangen van projectontwikkelaars en te weinig op de kwaliteit van wonen. In het verleden hebben de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en de stedenbouwkundig ambtenaar verschillende malen aan de alarmbel getrokken over het ontbreken van een globaal kader rond meergezinswoningen op het grondgebied van Berlare, Overmere en Uitbergen. Private investeerders hebben de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in nieuwbouwappartementen-projecten, tot grote tegenzin van de lokale bevolking. 

De bouw van meergezinswoningen brengt specifieke uitdagingen met zich mee: een grote impact op het straatbeeld, mobiliteitsdruk en de vraag of het project nog voldoende levenskwaliteit kan waarborgen. CD&V wil dat er werk gemaakt wordt van een richtinggevend ruimtelijk kader. Dat moet beschikbare plekken voor appartementsgebouwen inperken zodat er een goede balans met de buurt blijft bestaan. We pleiten bovendien voor het opleggen van woonkwaliteitsaspecten bij deze projecten: ieder appartement moet beschikken over voldoende ruimte, licht, bergruimte, parkeerplaatsen, gemeenschappelijk groen, …

CD&V vraagt aan de gemeenteraad om het voorstel te ondersteunen en het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om:

  1. Een gemeentelijke verordening/visie op te maken rond meergezinswoningen met focus op inplanting, kwaliteit, mobiliteit en betaalbaarheid. Een totaalvisie over waar en wat er kan gebouwd worden en dus ook over welke soort woningtypen (bv. appartementen, verkavelingen…) er mogelijk zijn en waar. Het is geen visie die pleit voor een appartementiseringsstop. Wel willen we dat er per straat, per deelgemeente … wordt bestudeerd waar er nog appartementen mogen komen, waar de openruimte gevrijwaard moet blijven … 
  2. Een tijdelijke bouwpauze voor meergezinswoningen in te voeren tot zolang deze ruimtelijke visie niet werd gevalideerd door de gemeenteraad. Tijdens deze periode worden er geen vergunningen verleend voor het bouwen van appartementen. De bouw van particuliere woningen, renovatie of kleine verkavelingen kunnen wel aangevraagd en toegestaan worden.

 
Voor meer informatie kan u terecht bij Hilde D’heer, tel. 0472 57 57 68, dheerhilde@gmail.com.