Het Nationaal Park Scheldevallei beroert de gemoederen en dat kon iedereen duidelijk waarnemen tijdens de landbouwraad van 27 april 2023 in het gemeentehuis van Berlare. Dat is niet alleen het geval in Berlare maar ook in andere gemeenten en steden die kandidaat zijn om in een Nationaal Park Scheldevallei te stappen. Er heerst een grote ongerustheid bij grondeigenaars en grondgebruikers over de toekomst van dit project, de rechtsonzekerheid die dit alles met zich meebrengt en het gebrek aan inspraak. Toch, valt er ook op te merken dat de meeste grondeigenaars en grondgebruikers willen meestappen in een nationaal park-verhaal mits enkele garanties. Een duidelijk en rechtszeker vergunningskader voor de toekomst is hierin belangrijk.

Om als nationaal park erkend te kunnen worden moeten er 10.000 hectare ingebracht worden door de deelnemende gemeenten en steden. Als we rekening houden met de 24 gemeenten en steden die kandidaat zijn om in het project Nationaal Park Scheldevallei te treden, zou elke gemeente of stad in principe gemiddeld 417 hectare moeten inbrengen. De Open VLD en N-VA meerderheid was van plan om vanuit Berlare een kleine 1000 hectare in te brengen, waaronder ook heel wat percelen van private eigenaars. Dat bleek uit haar toelichting tijdens de recente landbouwraad. 

“Cd&v Berlare pleitte om in te tekenen voor het project Nationaal Park Scheldevallei maar wou onze deelname wel beperken tot de gronden van het Donkmeer, Nieuwdonk, de Sigmagebieden en het Broekbos en zo percelen van private eigenaars en landbouwers te vrijwaren.

Tijdens de gemeenteraad van 10 mei lag een aangepast voorstel tot beslissing waar wij ons als constructieve oppositiepartij ook in konden vinden. Tijdens de bespreking op de gemeenteraad werd echter duidelijk dat verschillende private percelen toch mee werden opgenomen. Wij zijn zeer tevreden dat de meerderheid geluisterd heeft naar de verzuchtingen van de landbouwers. Maar als partij vinden we het jammer dat dit niet geldt voor de verzuchtingen van de private eigenaars. Wij hebben ons dan ook last-minute onthouden in dit dossier.”, aldus Steven Baeyens cd&v fractieleider.

“Als partij kunnen we ons voor 90% vinden in het voorstel van de meerderheid dat de deelname aan het project Nationaal Park Scheldevallei onderschrijft mits enkele belangrijke aangekoppelde voorwaarden. Positief is dat alle landbouwgebruikspercelen geschrapt zijn met uitzondering van deze percelen waar er reeds sprake is van landbouwgebruik in functie van natuurbeheer. Er wordt ook duidelijk verzocht aan de organisatie achter het nationaal park om onze landbouwers en in het bijzonder onze jonge landbouwers te ondersteunen om een betekenisvolle rol te kunnen (blijven) opnemen in Berlare. Waar wij als partij ons niet in kunnen vinden is dat er toch private percelen werden opgenomen.”, besluit CD&V voorzitter Yves Poppe.

Contact:

Steven Baeyens - fractieleider cd&v Berlare – 0479/27 82 92 - baeyens_steven@hotmail.com

Yves Poppe - voorzitter cd&v Berlare - 0472/81 58 83 - yves.poppe@hotmail.com