Op de gemeenteraad van 4 juli 2023 werd het beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ voorgesteld. “Het is goed dat we nadenken over hoe we in de toekomst willen wonen, werken en leven binnen een kwalitatieve ruimte. Maar de plannen van gedeputeerde voor Ruimtelijke planning An Vervliet (N-VA) stoten ons tegen de borst”, verklaart Yves Poppe voorzitter van Project9290#cd&v.

Waakzaamheid

In Berlare, Overmere en Uitbergen zou de implementatie van het beleidsplan ruimte Oost-Vlaanderen betekenen dat er 890 woningen op termijn zouden moeten verdwijnen. Concreet betekent dit dat particulieren en bedrijven te maken krijgen met vergunningsproblemen en de waarde van hun eigendom fors zien dalen zonder enige financiële compensatie. “Het feit dat zoveel woningen bedreigd worden in Groot-Berlare maakt heel wat mensen terecht bezorgd. Maar het is absoluut niet nodig om de mensen op stang te jagen. Zowel oppositiepartijen als meerderheidspartijen (waaronder cd&v) binnen de provincieraad hebben zich openlijk tegen het huidige plan uitgesproken”, benadrukt Yves Poppe voorzitter van Project9290#cd&v.

Draagvlak

“De provincie legt hier de gemeente een utopisch droombeeld op waar niemand in Groot-Berlare mee akkoord kan en zal gaan. Willen we een degelijk en robuust beleidsplan ruimte voor onze provincie en onze gemeente dan is het absoluut voor ons als partij noodzakelijk dat het plan gedragen is door de bevolking. Participatie en inspraak, vanuit individuele burgers, ondernemers, verenigingen, belangenorganisaties tot lokale besturen, is cruciaal. Het lopende openbaar onderzoek zal hiervoor zorgen. We roepen dan ook iedereen op om zijn/haar stem te laten horen. De Berlaarse meerderheids- en oppositiepartijen hebben ervoor gekozen om een unaniem standpunt over te maken aan de deputatie, bij monde van een kritisch advies dat ondertussen werd overgemaakt aan de deputatie” aldus Steven Baeyens fractieleider Project9290#cd&v.  

Tot 19 juli 2023 kan via volgende wijze bezwaar ingediende worden tegen de plannen van de Provincie Oost-Vlaanderen:

  • Per mail naar reactiesbeleidsplan@oost-vlaanderen.be
  • Via een aangetekend schrijven gericht aan de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. De brief moet verstuurd worden naar het adres: Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs:
    • In het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
    • In één van de 60 gemeentehuizen in de Provincie Oost-Vlaanderen 

Wat met PRUP Donkmeer ?  

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt momenteel aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Donkmeer. Via dit PRUP zal het provinciebestuur bepalen welke functies en mogelijkheden er in de toekomst nog mogelijk zijn binnen het donkgebied. 

“Als we zien hoe gedeputeerde An Vervliet (N-VA) en haar administratie om zijn gegaan met het beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’, dan houden we best ons hart vast voor de plannen die zullen ontwikkeld worden voor het donkgebied. Extra alertheid is nodig! Tijdens de Berlaarse gemeenteraad hebben we dan ook de burgemeester en bevoegde schepen opgeroepen om korter op de bal te spelen in dit dossier en veel meer toezicht te houden op de plannen die het provinciebestuur hierrond aan het ontwikkelen is. Aanwezigheid vanuit het college van burgmeester en schepenen en de gemeentelijke administratie is cruciaal tijdens provinciale info- en overlegmomenten”, aldus Yves Poppe.