EEN NIEUWE JONGE PLOEG

CD&V Berlare neemt een nieuwe start met jonge, nieuwe en enthousiaste mensen. Het zijn stuk voor stuk mensen met wortels in het verenigingsleven. Deze jonge mensen staan te springen om hun kennis in de praktijk om te zetten. Onze meer ervaren kandidaten hebben in het verleden hun deskundigheid al bewezen en staan de jonge kandidaten met raad en daad bij. Dit is de nieuwe CD&V.

VERNIEUWEND

Een jong en verstandig team durft met creatieve ogen naar de toekomst kijken. We willen onze troeven met meer lef uitspelen. Tegelijkertijd blijven we ervoor zorgen dat niemand uit de boot valt. In ons verhaal verdient iedereen een plaats {Iedereen inbegrepen}.

CD&V KIEST VOOR U

We kiezen voor een beleid dat ten dienste staat van alle mensen. Deze verkiezingen gaan over concrete projecten voor elk van u. Deze willen we u graag voorstellen in ons programma. We staan er, vernieuwd als partij, met vernieuwende ideeën … voor u! 

FINANCIEEL BELEID

Het is de verdienste van CD&V om de gemeente in 2006 een spaarpot van 3.500.000 euro te schenken. Wat stellen we nu vast? Voor het jaar 2011 is het resultaat van het dienstjaar afgenomen met maar liefst 740.000 euro ten opzichte van 2010. Dit zorgt voor een negatief resultaat ten bedrage van 602.974 euro. Er is een audit (financieel onderzoek) gepland, waarvan de resultaten - u raadt het al - na de verkiezingen bekend worden gemaakt… CD&V stelt vast dat precies omwille van de precaire financiële situatie belangrijke projecten zoals het administratief centrum en de serviceflats werden uitgesteld.

CD&V wenst terug de tering naar de nering te zetten en een doordacht evenwichtig financieel beleid te voeren, zonder hierbij de belastingen te verhogen.

DIENSTVERLENING

CD&V kiest voor:

  • een degelijke oplossing voor het administratief centrum. Open VLD en SP.A kochten de AMI, er werden plannen opgesteld en de kostprijs zou 4 miljoen euro bedragen. Nadien werd het project in de koelkast gestopt zonder enige duidelijkheid over hoe het verder moet. CD&V ziet de aankoop van de AMI als het zoveelste overbodige prestigeproject en wenst de dienstverlening onder te brengen in de bestaande ruimtes. CD&V ziet mogelijkheden om trouw- en raadszaal in de toekomst in het kasteel onder te brengen, zodat in het huidige gemeentehuis deze ruimten anders kunnen worden benut. Hiermee wordt een enorme financiele druk voor de komende generaties weggenomen én is er een oplossing voor de gemeentelijke diensten.
  • een betere dienstverlening in de verschillende deelgemeenten.

 

WELZIJN EN ARMOEDE

 

CD&V kiest voor:

-       het bouwen van de niet uitgevoerde serviceflats in de Gaver te Berlare,

-       het optrekken van de mantelzorgpremie. Dit is een premie voor een hulpbehoevende die wordt geholpen door een naaste. Deze premie bedraagt momenteel 125 euro. Dit is te weinig in vergelijking met andere gemeenten.

-       het bevriezen van de prijs van het OCMW-rusthuis gedurende enkele jaren. Nu is de dagprijs 50 euro per dag. CD&V vindt dat het rusthuis betaalbaar moet blijven voor iedereen.

-       meer initiatieven inzake armoedebestrijding dicht bij ons. Naast de blijvende en noodzakelijke aandacht voor ontwikkelingssamenwerking moet ook armoede bij ons (de zgn. vierde wereld) een bijzondere aandacht krijgen. CD&V wenst hieromtrent samen te werken met bestaande lokale verenigingen.

-       het opnemen van een sociale clausule bij aanbestedingen om op die manier bedrijven die kansengroepen in dienst nemen, ook meer kansen te geven.

 

 

 

HUISVESTING

 

CD&V kiest voor:

-     het bouwen van extra sociale woningen,

-       het oprichten van een woonloket waar mensen terecht kunnen met vragen over premies, sociale leningen, energiebesparende maatregelen, ...

-       het strenger aanpakken van leegstand en verkrotting (bijvoorbeeld via het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht). Momenteel zorgen leegstand en verkrotting voor een verloedering van de dorpskern in Overmere.

 

 

 

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

 

CD&V kiest voor:

-       het herstellen, aanleggen en obstakelvrij maken van voet- en fietspaden,-       het vernieuwen van onleesbare straatnaambordjes,

-       meer sensibiliserende acties en betere controle rond snelheid in de dorpskernen,

-       het zoeken naar een oplossing voor het gebrek aan parkeerplaatsen in de deelgemeenten,

-       het zoeken naar een grondige oplossing voor het verkeersknooppunt in Overmere. Een degelijke oplossing uitwerken is niet evident. Toch mag deze moeilijkheid niet verhinderen dat we dit dossier opnieuw op tafel leggen om in overleg met alle partijen naar een oplossing te zoeken.

-       het opnieuw aanleggen van de E Hertecantlaan en Frankrijkstraat, met hierbij aandacht voor de zwakke weggebruiker. Tegelijkertijd moet het Sint-Annaplein worden aangepakt.

- een verkeersveilige Veerstraat in Uitbergen,

-       het aandringen bij de Vlaamse Overheid voor het uitbreiden van het openbaar vervoer in onze gemeente. In Uitbergen moet er opnieuw een minimumaanbod komen.

-       het vernieuwen van de parking achter het Cultureel Centrum. CD&V pleit al verschillende jaren voor een veilige oplossing voor het op- en afrijden van de parking naar aanleiding van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. Open VLD en SP.A hebben dit probleem niet aangepakt. CD&V wil een oplossing bieden.

- tussenkomst in de kosten van de Buzzy pas voor kinderen die de bus nemen naar school.

 

TOERISME

 

CD&V kiest voor:

-       het opstellen van een toerismebeleidsplan. De inspanningen voor toerisme moeten worden gebundeld en op elkaar worden afgestemd.

-       het oprichten van een toerismeplatform om zo inwoners en middenstand meer te betrekken bij het toerismebeleid,

-       het herstellen van het zeilhuisje,

-       een modern en eigentijds concept voor de Waterfeesten. Deze moeten een eigentijdse uitstraling krijgen.

-      het aantrekkelijker maken van het Donkoeverpark: uitbreiding van het minigolfterrein met een speeltuin en ‘eenvoudige’ sportinfrastructuur zoals een basketterrein en een volleybalterrein.

-       het uitwerken van dagpakketten om een dagje aan het Donkmeer in te vullen in samenwerking met de toeristische dienst,

-       het herinrichten van het museum tot een toeristisch en cultureel ontmoetingspunt. Informatie over het Donkmeer en zijn toeristische activiteiten, tijdelijke tentoonstellingen, aantrekkelijke activiteiten, ... moeten hier worden gebundeld.

-       het herinrichten van de Eendenkooi tot een aantrekkelijk park,

-       het beter onderhouden en aanduiden van fiets-, wandel- en ruiterpaden.

 

 

CULTUUR

 

CD&V kiest voor:

-       een efficiënter gebruik van het kasteelpark. Hier kunnen kleinschalige festivals, concerten, speelnamiddagen voor kinderen, ... worden ingericht. De Kerstmarkten moeten beter worden uitgewerkt zodat ze gezelliger en sfeervoller worden. Inwoners en verenigingen moeten bij de invulling van het park en van parkevenementen worden betrokken.

-       meer aandacht voor cultureel erfgoed in onze gemeente.

-       het herinrichten van de bibliotheek van Berlare tot een ontmoetingsplaats. Naast het ontlenen van boeken moet er ook aandacht zijn voor ontmoeting, eenmalige activiteiten en voordrachten. Sfeer en gezelligheid zijn belangrijke elementen om de bibliotheek tot een hedendaagse ontmoetingsplaats om te vormen.

-       het herlokaliseren en uitbreiden van de bibliotheek in Overmere. In de huidige infrastructuur kan je niet spreken van een aangename ontmoetingsplaats. Naast een degelijke infrastructuur moeten er terug gezinsvriendelijke openingsuren komen.

-       het behoud van de gemeentehuizen in de deelgemeenten. De gebouwen hebben een belangrijke symbolische waarde en kunnen verder ingezet worden ten voordele van de bevolking.

-       ondersteuning van de socio-culturele verenigingen.

 

 

 

 

 

MILIEU EN LANDBOUW

 

CD&V kiest voor:

-       meer aandacht voor netheid en onderhoud in onze gemeente,-       meer aandacht voor het onderhoud van bermen en grachten,

-       het organiseren van regelmatig overleg met de landbouwers in elke deelgemeente.

 

 

 

 

 

ONDERNEMEN

 

CD&V kiest voor:

-       het aangrijpen van de nieuwe KMO-zone om meer werk in eigen regio te verschaffen,

-       de uitbouw van een ondernemersloket,

-       Coördinatie bij openbare werken en het tijdig bekendmaken ervan,

-       aandacht voor parkeermogelijkheden in de buurt van onze bedrijven,

-       inspraak en overleg met de middenstand voor een sterker economisch beleid,

-       bij openbare aanbestedingen een sociale clausule opnemen, waardoor bedrijven die ook kansengroepen in dienst nemen meer kansen krijgen.

 

 

 

JEUGD

 

CD&V kiest voor:

-       een eigentijds jongerenontmoetingscentrum. De jeugd heeft nood aan ruimte om eigen activiteiten te ontplooien. Naast fuiven kunnen hier allerlei andere activiteiten plaatsvinden. Een jeugdwerker kan de werking opvolgen en voldoende ondersteunen, maar de jeugd blijft de leidende groep binnen het JOC.

-       preventieve acties m.b.t. drugs en tegelijkertijd een aanspreekpunt bieden via bovenvermelde jeugdwerker,

-       meer jeugd- en kindervoorstellingen in het CC,

-       een speelbos in de Kloosterlandstraat op het gewezen terrein van SK Overmere,

-       aandacht voor fuifruimten in de gemeenten en in het JOC,

-       de actieve ondersteuning van jeugd en jeugdverenigingen bij het organiseren van fuiven en bij andere evenementen,

-       behoud van ‘De Kroon’ in Overmere om allerlei (jeugd)activiteiten te organiseren,

-       ondersteuning van jeugdverenigingen.

 

 

 

SPORT

 

CD&V kiest voor:

-       de renovatie van de sporthal van Berlare,

-       een nieuwe lokatie voor het skatepark, bv. in het Donkoeverpark,

-       eenvoudige sportaccommodatie (bv. basketterrein, volleybalterrein) in het Donkoeverpark,

-       beter onderhoud van de bestaande petanquepleinen en aanleg van overdekte petanquepleinen,

-       aanleg van een terrein met sport- en speelmogelijkheden in het Raapveld dat ook door de   scholen kan worden gebruikt

-       de ondersteuning van sportverenigingen.

- beter onderhoud van de bestaande sportinfrastructuur