Verkiezingsprogramma 2018

>> EEN DUIDELIJKE KEUZE VOOR DE TOEKOMST

We staan hier voor een belangrijke keuze: volgen we Open VLD en schepen Arbijn?
Dit impliceert een keuze voor een nieuw gemeentehuis dat we eigenlijk niet nodig hebben: een prestigeproject van 9,3 miljoen euro (5,9 miljoen euro na inbreng van subsidies). Open VLD en schepen Arbijn kiezen ook voor de afbraak van de orangerie (en dus van de mogelijkheid van een horecazaak) in het kasteelpark, het onderbrengen van het gemeentepersoneel in de zijbeuken, drastisch verkleinen van het bomenplein in het Dorp, …

CD&V wil een renovatie van het kasteelgebouw, maar een nieuw gemeentehuis hebben we niet nodig. De orangerie moet blijven en de zijbeuken moeten ten dienste staan van allerlei activiteiten door verenigingen. Bovendien zal het voorstel van Open VLD en schepen Arbijn voor 40 jaar een fi nanciële strop rond onze nek leggen en ervoor zorgen dat we de volgende 6 jaar weinig tot geen ruimte hebben om andere broodnodige investeringen uit te voeren.

Kiezen voor CD&V is kiezen voor wat er echt toe doet. CD&V wil zorgen voor een aangename gemeente waar alle inwoners samen kunnen wonen, werken, leven, zich ontspannen en zorgen voor elkaar. Met ons alternatief kiezen we voor “de weg vooruit” voor onze mooie gemeente. Een beleid op mensenmaat …

>> WONEN

CD&V wil:

• Het groene karakter van onze gemeente behouden. We willen een halt toeroepen aan prestigieuze bouwprojecten.

• Een wooncoach aanstellen. Deze informeert mensen over energiezuinige maatregelen, bestaande premies, …

• De renovatiepas invoeren. Grondig verbouwen is duur. Inwoners moeten bij renovatie gratis naar het containerpark kunnen gaan.

• Het rioleringnetwerk vervolledigen en beter onderhouden. Nog teveel straten kampen met wateroverlast.

• Een hondenlosloopweide aanleggen waar hondjes vrij kunnen rennen en waar het mogelijk is poepzakjes op een propere manier achter te laten.

• Deelnemen aan het project zonnedelen waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om te participeren in het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en hun eigen energiefactuur kunnen doen dalen.

>> WERKEN

CD&V wil:

• Een snelle realisatie van het bedrijventerrein in Overmere, met aandacht voor betaalbare opslag- en werkruimtes.

• De inwoners aanzetten tot kopen bij lokale handelaars, landbouwers, … De gemeente kan het goede voorbeeld geven.

• Een toerismebeleidsplan ontwikkelen in samenspraak met de lokale handel en horeca.

• Onder de noemer “VISIT Berlare” aantrekkelijke dagpaketten uitwerken voor toerisme aan het Donkmeer.

• Ondersteuning bieden aan startende ondernemers.

• Het e-loket uitbreiden, zodat de gemeentelijke diensten toegankelijker zijn voor wie werkt.

>> LEVEN

CD&V wil:

• Het containerpark uitbreiden en herinrichten. Het containerpark moet gebruiksvriendelijker worden ingericht.

• Een minder-hinderplan uitwerken bij wegwerkzaamheden. Op deze manier worden alle betrokken personen goed ingelicht wanneer er werkzaamheden plaatsvinden.

• Een strenger milieubeleid invoeren. Zwerfvuil en sluikstorten moeten strenger beboet worden, dit kan via een verhoging van de GAS-boetes.

• Meldingskaarten van burgers beter opvolgen. Elke inwoner die een meldingskaart instuurt ontvangt ook effectief een antwoord met een gemotiveerd standpunt.

• De openingsuren van het politiekantoor in Berlare uitbreiden en meer politietoezicht in onze gemeente voorzien.

• De inspanningen inzake de bestrijding van overlast door drugproblematiek opdrijven en beter opvolgen.

>> ZORG

CD&V wil::

• Minstens wekelijks een dorpsrestaurant organiseren in de 3 deelgemeenten, zoals dat nu reeds bestaat in het WZC van Overmere.

• De voorwaarden voor de gemeentelijke mantelzorgpremie versoepelen, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken.

• Thuiszorgdiensten uitbreiden, zodat iedereen langer in zijn eigen leefomgeving kan blijven wonen.

• Een mindermobielencentrale oprichten. Deze biedt via een vrijwilligerswerking vervoer voor mensen met beperkte middelen en beperkte mobiliteit.

• Het “Huis Van Het Kind” oprichten waar álle gezinnen met vragen omtrent opvoeding terecht kunnen. Dit helpt ook in de strijd tegen kinderarmoede.

• Inzetten op het bestrijden van armoede in onze eigen gemeente. Met de opmaak van een actieplan tegen armoede.

• Openbare gebouwen, parken, busopstapplaatsen toegankelijker maken voor mindervaliden en senioren.

• De inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking behouden en het waterschapsproject verderzetten.

We kiezen ervoor om in te zetten op het verder uitbouwen van de gemeente als Fairtrade-gemeente en ondersteunende activiteiten die hiervoor opgezet worden .

>> ONTSPANNEN

CD&V wil:

• Veilige fiets- en voetpaden aanleggen.

• De feestzaal in Overmere opwaarderen. Dit kan onder andere door op de eerste verdieping de bibliotheekwerking in onder te brengen. De bibliotheek moet, naast het ontlenen van boeken, ook een ontmoetingsfunctie krijgen. Concreet doen we dit door voldoende computers te voorzien, hier lezingen te laten doorgaan, een spelotheek in te richten, …

• De realisatie van de nieuwe keuken aan het CC De Venne in Uitbergen.

• De Boerenkrijgcollectie verhuizen van museum Donkmeer naar het gemeentehuis van Overmere.

• Extra focus leggen op minder populaire sporten en op G-sporten voor personen met een beperking.

• De bestaande atletiekpiste en Finse piste in Overmere heropwaarderen.

• De werking van het jeugdhuis blijvend ondersteunen en tevens in Overmere volop steun geven om een nieuwe jeugdhuiswerking op te starten.

• Airco installeren in de grote zaal van CC De Stroming en de parking degelijk aanleggen met het oog op meer veiligheid.

• De gemeentelijke uitleendienst (tafels, stoelen, togen, tenten) uitbreiden en ook online reserveren van materialen en zalen mogelijk maken.